برهم کنش های هسته ای در آلفا تراپی: تاثیر ذرات ثانویه و اولیه، در مقدار انرژی جذب شده حاصل از آلفای فرودی در فانتوم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0