بررسی نقش ضریب کشش سطحی 7 پتانسیل تقریبی در مطالعه نیمه عمر واپاشی آلفا در بازه ۱۱۰ > Z > 104

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0