مطالعه برهم کنش یون های سنگین با استفاده از مدل تابع چگالی انرژی اسکریم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0