حل تحلیلی هامیلتونین هسته های سنگین با استفاده از تقارن دینامیکی گروه جبر اقلیدسی و بعدی (( E(d)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0