محاسبه دقیق دانسیته ترازهای هسته ای با استفاده از روش میکروسکوپیک بازگشتی RECM
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (284.36 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0