وابستگی به دما و چگالی برای انرژی تقارنی ماده هسته ای نامتقارن
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (294.68 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0