بررسی عملکرد غشای ماتریس آمیخته سدیم آلژینات - نانو زئولیت A در آب زدایی از استونیتریل به روش تراوش تبخیری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0