بررسی اثر ناخالصی های ,TiB و کربن بر اکسایش غیر ایزوترمال قرص های کاربید بور میله های کنترل

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0