ارائه یک تقریب جدید جهت بهبود بر آورد طیف پراکندگی بازه فوتوپیک در تصویر برداری Tc-۹۹m SPECT : مطالعه شبیه سازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0