تهیه و تولید رادیوداروی Anti-CD۲۰ نشاندار شده با رادیوایزوتوپهای درمانی جهت کاربرد در سرطان سیستم لنفاوی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (303.42 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0