تهیه و تولید رادیوداروی Anti-CD۲۰ نشاندار شده با رادیوایزوتوپهای درمانی جهت کاربرد در سرطان سیستم لنفاوی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0