بهینه سازی شار نوترون های پر سرعت و حرارتی حاصل از چشمه های فوتو - نوترون به منظور استفاده در BNCT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0