شبیه سازی تغییرات منحنی برای پروتون تراپی ناشی از حضور مواد غیر همگن در ناحیه پلاتو توسط کد MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (284.94 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0