بررسی عملکرد کمپلکس ۳-هیدروکسی۔ ۲-متیل - 4 - پیرون با رادیو ایزوتوپ ایندیوم -۱۱۱به عنوان عامل تصویربرداری هسته ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0