توسعه مبدل ممانهای پراکندگی ناهمسانگرد به بازه های هم احتمال و زوایای گسسته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0