مدلسازی معادلات سینتیک دو گروهی یک راکتور همگن دو بعدی با استفاده از شبکه عصبی سلولی گسسته -زمان و پیاده سازی نرم افزاری آن بر روی سخت افزار FPGA

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0