مطالعه انباشت نانوذرات AlOr روی کانالهای هدایت و اثرات آن بر ارزش انتگرالی گروههای مختلف میله کنترل قلب راکتور ۱۰۰۰-VVER

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0