تولید کتابخانه کد محاسباتی ۲ ORIGEN بر اساس کتابخانه ی مرجع ( ENDF (VII جهت محاسبات فرسایش سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (303.96 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0