مدل سازی عددی جریان دو فازی سیال در یک کانال خنک کننده راکتور هسته ای در حالت پایا با استفاده از روش drift-flux
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (319.17 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0