تهیه برنامه کامپیوتری جهت تحلیل سینتیک قلب راکتور بصورت دو بعدی و به روش شبه ایستا با رویکرد پیش بینی - تصحیح در هندسه های چهارگوش

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0