بررسی اثر نانو سیال ترکیبی بر انتقال حرارت میله سوخت در یک مجرای حلقوی عمودی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0