حل تحلیلی معادله ترابرد با استفاده از روش X-Function
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (301.84 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0