طراحی و تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه ویژه پرتودهی صفحات سوخت مینیاتوری در راکتور تحقیقاتی تهران
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (284.92 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0