بررسی تابشی و محاسبه دز ناشی از استخر ذخیره سوخت در اطراف نیروگاه بوشهر در هنگام حادثه خالی شدن آب استخر با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0