مدل سازی پدیده ضربه قوچ در نیروگاه های اتمی با تکنیک تبدیل انتگرالی تعمیم یافته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (286.61 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0