بررسی بهبود شار نوترون های سریع در مجموعه های پرتودهی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از مجتمع های سوخت کنترل با غنای بالا (HEU)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0