بررسی اثر طول نوربر بر بازدهی سوسوزن مایع NE۲۱۳ برای نوترونهای چشمه Am- Be ۲۴۱ با استفاده از کد تلفیقی PHOTRACK - MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (285.77 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0