بررسی اثر طول نوربر بر بازدهی سوسوزن مایع NE۲۱۳ برای نوترونهای چشمه Am- Be ۲۴۱ با استفاده از کد تلفیقی PHOTRACK - MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0