ارتقای فعالیت آنزیم اندو گلوکاناز در قارچ Trichoderma harzianum با استفاده از اشعه گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0