بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازدهی روپوش های محافظ در مقابل پرتوهای ایکس محدوده ی تشخیصی بوسیله کد MCNP
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (310.26 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0