سنتز نانوذرات نقره درهیدروژل پلی وینیل پیرولیدون بوسیله پرتودهی با الکترونهای پرانرژی و تأثیر این ذرات بر خواص هیدروژل

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0