تحلیل کمی و کیفی مواد با استفاده از کتابخانه ی داده های PGNAA و بر اساس دو روش شبکه عصبی و حداقل مربعات

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0