تشخیص نوع ماده براساس تعداد فوتونهای پراکنده ی ثبت شده با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی بهینه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (309.62 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0