شبیه سازی پاسخ سوسوزنهای غیر آلی به پرتو گاما با کد مونت - کارلوی هیبریدی FLUKA+PHOTRACK
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (285.79 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0