تهیه آلیاژ پلیمری مقاوم به شعله بر پایه پلی الفینهای داخلی به منظور تولید بشقابک قابل انقباض حرارتی با پرتوهای الکترونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0