اندازه گیری شارش نوترون در رابیت راکتور تحقیقاتی تهران با روش فعال سازی نوترونی با استفاده از دزیمترهای ۱۰۰-TLD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0