بررسی تغییرات تابع پاسخ آشکارسازهای نوع پیش زمینه پایین ( Nal(TI و تعیین شرایط کار بهینه در حالت های مختلف اندازه گیری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها