مقایسه خواص هیدروژل های پلی وینیل الکل ساخته شده توسط دو روش پرتودهی و روش ترکیبی پرتودهی گاما و انجماد/ ذوب

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0