بررسی اثر پلاسمای سرد آرایه ای هلیوم و هلیوم اکسیژن در فشار اتمسفر بر باکتری Escherichia coli O۱۵۷

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0