تحلیل تعادل توکامک، با در نظر گرفتن چرخش قطبی پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0