شبیه سازی رانش جریان دورگه ی پایین در توکامکهای NSST و DEMO

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (281.41 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0