بررسی ضرایب مؤثر جرم و جریان در دستگاههای Z پینچ در رژیمهای کاری مختلف و بررسی شکل گیری جریان معکوس در این دستگاهها
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (315.46 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0