بررسی ضرایب مؤثر جرم و جریان در دستگاههای Z پینچ در رژیمهای کاری مختلف و بررسی شکل گیری جریان معکوس در این دستگاهها

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0