بررسی ساختار هسته ۲۳۸U و تابع برانگیختگی واکنش ۲۳۸u(D,p) 239 u

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0