محاسبه نیمه عمر واپاشی دو بتایی با گسیل دو نوترینو در هسته 48Ca

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0