مطالعه شکافت القایی هسته Po 210 تولید شده طی واکنش O18 + Os192 در چارچوب مدل آماری تصحیح شده کرامرز

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0