ساخت و نشاندار سازی میکروذرات چیتوزان با تکنسیم-۹۹ به منظور استفاده تشخیصی در ریه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (288.48 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0