هیدرولیز نیمه صنعتی اورانیوم هگزا فلوراید ()UF) با محلول آبی آلومینیوم نیترات و تولید آمونیوم دی اورانات خالص (ADU) به روش استخراج حلالی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0