تاثیر پارامترهای بحرانیت بر فرایند هیدرولیز با غنای ۲۰ درصد توسط کد MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0