سنتز، شناسایی و بررسی رفتار جذبی یک تبادلگر کامپوزیتی جدید برای جذب رادیونوکلئیدها

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0