بررسی پروفایل شار جرمی محوری در لایه استوارت سان و سرعت شعاعی در لایه اکمان در یک سانتریفیوژ با روش DSMC

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0