مدلسازی جداسازی اورانیوم از محلول آبی در یک محفظه الکترودیالیز با استفاده از روش شبکه ی عصبی مصنوعی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0