بررسی شار نوترونی و دز گامای ایجاد شده از چشمه ی p-Li با استفاده از کد ۲٫۶ MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0